Kontakt | E-biblioteka | Galerija

Donacije


Trag fondacija :: Donacije za OCD :: Nacionalni forum za zelene ideje

Nacionalni forum za zelene ideje


TRAG fondacija, Fond braće Rokfeler, Erste Banka i Church World Service
                                                                              
objavljuju 
 
Konkurs za učešće na nacionalnom Forumu za zelene ideje
  

 
U partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler, ERSTE Bankom i Humanitarnom organizacijom Church World Service, Trag fondacija će peti put organizovati godišnji nacionalni Forum za zelene ideje, sa namerom da podstakne pojedince, udruženja i mala preduzeća da razviju inovativne preduzetničke ideje zasnovane na principima održivog razvoja. Cilj nam je da prepoznamo i podržimo ideje sa najvećim potencijalom održivosti tj. ostvarivanja socio-ekonomskog razvojnog uticaja na svoju lokalnu zajednicu, uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine.
 
Održivost podrazumeva usklađivanje ekonomskog rasta sa interesom životne sredine i društvenim razvojem „sa ljudskim likom“. U uslovima dominacije velikih tržišno-dominantnih korporativnih lanaca, izazov ekonomske stabilnosti predstavlja pronalaženje novih načina organizovanja, uz obavezno uključivanje lokalnih zajednica u kreativno rešavanje ekonomskih, društvenih i problema životne sredine.

Održivi razvoj podrazumeva privredni razvoj zasnovan na optimalnom korišćenju lokalnih resursa, tradicionalnim procesima proizvodnje prilagođenim novom okruženju, negovanju zanata i na stalnom ekološkom unapređenju.
 
 
KRITERIJUMI ZA ODABIR IDEJA

 
Projektna ideja koju prijavljujete na konkurs treba da ravnomerno obuhvati sve elemente održivog razvoja, odnosno da pored finansijske održivosti, ima značajan društveni, ekološki i ekonomski uticaj u zajednici. Ideje će biti selektovane u skladu sa sledećim kriterijumima:
 
·         Projekat je još uvek u početnoj fazi razvoja;
·         Ideja je jedinstvena i inovativna u odnosu na druge projekte u zajednici;
·         Projekat se, pre svega, oslanja na lokalne reurse, uključujući zapošljavanje lokalnog stanovništva i korišćenje njihovih znanja i veština;
·         Projekat sadrži plan za ekonomsku održivost, tj. nacrt poslovnog plana;
·         Projekat uključuje plan zaštite i unapređenja životne sredine, tj ekološke održivosti;
·         Projekat je zasnovan na odgovarajućim informacijama o lokalnom tržištu, prepoznaje konkurenciju i komparativne prednosti svoje ideje;
·         Projekat podržava obnavljanje lokalne ekonomije i aktivnije povezivanje ljudi sa svojom lokalnom zajednicom;
·        Projekat do trenutka prijavljivanja na konkurs nije dobio bilo kakvu novčanu podršku od strane lokalnih i državnih institucija, lokalnih ili međunarodnih donatora, fondacija, razvojnih agencija i sl.

 
 
KO MOŽE DA KONKURIŠE

 
Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja prema Zakonu o udruženjima, kao i mala preduzeća i preduzetnici koji imaju godišnji obrt manji od 10.000 evra i pojedinci. ROK ZA KONKURISANJE
 
Konkurs je otvoren od 5. aprila i trajaće do 5. maja 2017. godine.
ROK JE PRODUŽEN DO 10. MAJA!
 
 
PRIJAVA

 
Podnosioci projektnih ideja se na konkurs mogu prijaviti na dva načina, a pre popunjavanja molimo vas da pročitate Poziv za prijavljivanje za Zelene ideje 2017:

1.       Putem Prijavnog formulara, koji se ovde može preuzeti u Word formatu. Molimo vas da popunjen prijavni formular pošaljete do 10. maja 2017. godine do 17 časova, elektronskim putem na adresu: zeleneideje@tragfondacija.org

2.     Popunjavanjem online formulara koji se nalazi ovde. Ukoliko se odlučite da popunite online formular, molimo vas da ga ispunite do 10. maja 2017. godine do 17 časova.

PROCEDURA DONOŠENJA ODLUKA
 
Donošenje odluka o tome koje ideje će biti podržane odvija se u dve faze:
 
·         Kancelarija Trag fondacije će od svih podnetih prijava, a na osnovu kriterijuma navedenih u Pozivu, odabrati do 12 podnosilaca prijava koji će biti pozvani da predstave svoje projektne ideje na Nacionalnom forumu, jednodnevnom događaju koji će biti organizovan krajem juna u Beogradu.
·         Učesnici Foruma će svoje projekte ideje predstaviti pred Selekcionim odborom sastavljenim od stručnjaka iz oblasti ekonomije, ekologije, biznisa, a prezentacije mogu biti usmene, u formi power point -a ili kratkog filma. Ukupno trajanje prezentacije sa vremenom za pitanja i odgovore je najviše 15 minuta. Selekcioni odbor će odabrati tri najbolje ideje koje će biti nagrađene novčanom nagradom u iznosu od 5.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti za realizaciju ideja u svojoj lokalnoj zajednici.
 
Fond za nagrade obezbedili su Trag fondacija (uz podršku RBF-a) i ERSTE Banka.
 
Pored finansijske podrške, Trag fondacija i ERSTE banka će dobitnicima nagrada obezbediti dodatnu podršku u vidu konsultacija, edukacija i razmene iskustava kako bi im pružili i dugoročnu podršku u realizaciji poslovnih ideja.
 
Pored nagrade na nacionalnom Forumu, sve tri nagrađene ideje učestvovaće u julu 2017. godine na regionalnom Forumu Fonda braće Rokfeler (RBF) koji će ove godine biti organizovan u Crnoj Gori, uz mogućnost da se takmiče za dodatnu nagradu od 10.000 američkih dolara.
 
 
 
SPECIJALNA NAGRADA

 
Pored tri inovativne preduzetničke ideje zasnovane na principima održivog razvoja, Trag fondacija će ove godine, uz podršku Humanitarne organizacije Church World Service, dodeliti i jednu specijalnu nagradu. Ova nagrada biće usmerena na podršku inicijativi koja na efektan, efikasan i inkluzivan način koristi ili planira da koristi pristupačnu energiju iz obnovljivih izvora (solarna, energija vetra, biogas, biomasa i slično) za pokretanje poljoprivrednih, preduzetničkih i drugih ekonomski aktivnosti ranjivih kategorija stanovništva u nerazvijenim zajednicama. Humanitarna organizacija Church World Service će pored specijalne nagrade, izabranoj inicijativi tokom implementacije pružati i druge vrste podrške, koje uključuju programe razmene iskustava sa sličnim inicijativama u regionu, specifične programe izgradnje kapaciteta i mogućnost dugoročne finansijske podrške.
 
·         Specijalna nagrada biće dodeljena inicijativi predloženoj od strane udruženja građana.
·         Vrednost specijalne nagrade je 5.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti.
·         Dobitnika specijalne nagrade direktno će izabrati Humanitarna organizacija Church World Service.


 


 

 

 

O nama | Donacije | Razvoj filantropije | Javne politike | Usluge | Doniraj | Uspešne priče | Kontakt | Arhiva

Početna stranica | Uslovi korišćenja | Administrator